Iphone
shpora.me - незаменимый помощник для студентов и школьников, который позволяет быстро создавать и получать доступ к шпаргалкам или другим заметкам с любых устройств. В любое время. Абсолютно бесплатно. Зарегистрироватся | Войти

* данный блок не отображается зарегистрированым пользователям и на мобильных устройствах

Загальний огляд процедур проектування баз даних -Peter

 

При розгляді попередньої теми було обговорено основні етапи життєвого циклу прикладної програми, бази даних. Одним з них є проектування бази даних. Воно починається по завершенні процедури аналізу усіх вимог до проекту, висунутих з боку підприємства-замовника.

На цьому занятті, а також у наступних ми обговоримо методологію, пропоновану для процедури проектування бази даних, що входить у загальний життєвий цикл прикладної програми, що використовує бази даних реляційного типу. Пропонована методологія являє собою поетапний посібник, що охоплює всі три основні фази процесу проектування баз даних, а саме: концептуальне, логічне і фізичне проектування.

-       Концептуальне проектування – створення концептуального представлення бази даних, що включає визначення типів найважливіших сутностей і існуючих між ними зв'язків.

-       Логічне проектування – перетворення концептуального представлення в логічну структуру бази даних, включаючи проектування відношень.

-       Фізичне проектування – ухвалення рішення про те, як логічна модель буде фізично реалізована у базі даних, створюваної за допомогою обраної СКБД.

 

3.1 Введення в методологію проектування баз даних

 

Перш ніж приступити до розгляду власне методології, корисно довідатися, що вона собою представляє, зокрема те, як методологія концептуального і логічного проектування бази даних співвідноситься з фізичним проектуванням.

Методологія проектування – структурований підхід, що передбачає використання спеціалізованих процедур, технічних прийомів, інструментів, документації і націлений на підтримку і спрощення процесу проектування.

Методологія проектування передбачає розбивку всього процесу на кілька фаз, кожна з яких, у свою чергу, складається з декількох етапів. На кожнім етапі розробнику пропонується набір технічних прийомів, що дозволяють вирішувати задачі, що стоять перед ним на даній стадії розробки. Крім того, методологія пропонує методи планування, координації, керування, оцінки ходу розробки проекту, а також структурований підхід до аналізу і моделювання всього набору пропонованих до бази даних вимог і дозволяє виконати ці дії стандартизованим і організованим чином.

 

3.2 Концептуальне, логічне і фізичне проектування бази даних

 

У пропонованій методології проектування баз даних весь процес розробки розділяється на три основні фази: концептуальне, логічне і фізичне проектування.

Концептуальне проектування бази даних – процедура конструювання інформаційної моделі підприємства, що не залежить від яких-небудь фізичних умов реалізації.       

Фаза концептуального проектування бази даних починається зі створення концептуальної моделі даного підприємства, цілком незалежної від будь-яких деталей реалізації. До останнього відносяться: обраний тип СКБД, склад програм прикладної програми, використовувана мова програмування, конкретна обчислювальна платформа і будь-які інші фізичні особливості реалізації.

Логічне проектування бази даних – Процес конструювання інформаційної моделі підприємства на основі існуючих конкретних моделей даних, не залежних від використовуваної СКБД і інших фізичних умов реалізації.

Фаза логічного проектування бази даних полягає в перетворенні концептуальної моделі даних у логічну модель даного підприємства з урахуванням обраного типу СКБД (наприклад, передбачається використання деякої реляційної СКБД). Логічна модель даних є джерелом інформації для фази фізичного проектування. Вона надає розробнику фізичної моделі засоби проведення всебічного аналізу різних аспектів роботи з даними, що має винятково важливе значення для вибору дійсно ефективного проектного рішення.

Фізичне проектування бази даних – Процес створення опису конкретної реалізації бази даних, розташовуваної у вторинній пам'яті. Передбачає опис структури збереження даних і методів доступу, призначених для здійснення найбільш ефективного доступу до інформації.

Фаза фізичного проектування бази даних передбачає прийняття розроблювачем остаточного рішення про способи реалізації створюваної бази. Тому фізичне проектування обов'язкове виробляється з урахуванням всіх особливостей використовуваної СКБД. Між фазами фізичного і логічного проектування завжди мається визначений зворотний зв'язок, оскільки рішення, прийняті на етапі фізичного проектування з метою підвищення продуктивності розроблювальної системи, можуть зажадати деякого перегляду логічної моделі даних.

В даному занятті пропонується загальний огляд всіх етапів, що передбачаються описаною методологією розробки бази даних. У цілому, процедура розробки включає наступні етапи.

Концептуальне проектування бази даних

Етап 1. Створення локальної концептуальної моделі даних виходячи з представлень про предметну область кожного з типів користувачів.

Етап 1.1.   Визначення типів сутностей.

Етап 1.2.   Визначення типів зв'язків.

Етап 1.3.   Визначення атрибутів і зв'язування їх з типами сутностей і зв'язків.

Етап 1.4.   Визначення доменів атрибутів.

Етап 1.5.   Визначення атрибутів, що є потенційними і первинними ключами.

Етап 1.6.   Спеціалізація або генералізація типів сутностей (необов'язковий етап).

Етап 1.7.   Створення діаграми "сутність-зв'язок".

Етап 1.8.   Обговорення локальних концептуальних моделей даних з кінцевими користувачами.

Логічне проектування бази даних (для реляційної моделі)

Етап 2. Побудова і перевірка локальної логічної моделі даних на основі уявлення про предметну область кожного з типів користувачів.

Етап 2.1.   Перетворення локальної концептуальної моделі даних у локальну логічну модель.

Етап 2.2.   Визначення набору відношень виходячи зі структури локальної логічної моделі даних.

Етап 2.3.   Перевірка моделі за допомогою правил нормалізації.

Етап 2.4.   Перевірка моделі у відношенні транзакцій користувачів.

Етап 2.5.   Створення діаграм "сутність-відношення".

Етап 2.6.   Визначення вимог підтримки цілісності даних.

Етап 2.7.   Обговорення розроблених локальних логічних моделей даних з кінцевими користувачами.

Етап 3. Створення і перевірка глобальної логічної моделі даних.

Етап 3.1.   Злиття локальних логічних моделей даних у єдину глобальну модель даних.

Етап 3.2.   Перевірка глобальної логічної моделі даних.

Етап 3.3.   Перевірка можливостей розширення моделі в майбутньому.

Етап 3.4.   Створення остаточного варіанта діаграми "сутність-відношення".

Етап 3.5.   Обговорення глобальної логічної моделі даних з користувачами.

Фізичне проектування бази даних (з використанням реляційної СКБД)

Етап 4. Перенос глобальної логічної моделі даних у середовище цільової СКБД.

Етап 4.1.   Проектування основних таблиць у середовищі цільової СКБД.

Етап 4.2.   Реалізація бізнес-правил підприємства в середовищі цільової СКБД.

Етап 5. Проектування фізичного представлення бази даних.

Етап 5.1.   Аналіз транзакцій.

Етап 5.2.   Вибір файлової структури.

Етап 5.3.   Визначення вторинних індексів.

Етап 5.4.   Аналіз необхідності введення контрольованої надмірності даних.

Етап 5.5.   Визначення вимог до дискової пам'яті.

Етап 6. Розробка механізмів захисту.

Етап 6.1.   Розробка представлень користувача (переглядів).

Етап 6.2.   Визначення прав доступу.

Етап 7. Організація моніторингу і настроювання функціонування системи.

Концептуальне і логічне проектування бази даних включає три основних етапи. Задачею першогоетапу є розбивка проекту на групу щодо невеликих (і більш простих) задач, виходячи з представлень про предметну область прикладної програми, властивих кожному з типів кінцевих користувачів. Результатом виконання цього етапу є створення локальних концептуальних моделей даних, що представляють собою повне і точне відображення представлень про предметну область прикладної програми окремих типів користувачів.

На другому етапі локальні концептуальні моделі даних перетворяться в локальні логічні моделі даних (для реляційної моделі даних). На цьому етапі з моделей даних видаляються небажані елементи, що утрудняють реалізацію моделей даних у середовищі реляційних СКБД. Потім коректність логічних моделей даних перевіряється за допомогою правил нормалізації. Нормалізація являє собою ефективний засіб, що дозволяє переконатися в структурній узгодженості, логічній цілісності і мінімальній надлишковості прийнятої моделі даних. Додатково модель даних перевіряється з метою виявлення можливості здійснення транзакцій, що будуть виконуватися користувачами створюваної прикладної програми. Усі ці перевірки дозволяють одержати необхідну впевненість у тому, що прийнята модель даних є цілком коректною. Локальні логічні моделі даних при необхідності можна використовувати для генерації прототипів реалізацій бази даних, призначених для окремих типів користувачів прикладної програми.

На третьому етапі виконується інтеграція локальних логічних моделей даних (котрі відображають уявлення про предметну область окремих типів користувачів) у єдину глобальну логічну модель даних усього підприємства (узагальнюючі уявлення про предметну область усіх типів користувачів).

У пропонованій методології проектування істотна роль приділяється кінцевим користувачам, що постійно залучаються розроблювачами для ознайомлення і перевірки створюваних моделей даних і супровідної документації. Проектування баз даних звичайно являє собою ітеративний процес, що має конкретну точку початку і включає необмежене число циклів покращень і доробок. Хоча цей процес може здатися чітко визначеною послідовністю процедур, варто особливо підкреслити, що це ні в якій мірі не означає, що розробка бази даних неодмінно повинна виконуватися саме в такій манері. Дуже імовірно, що відомості, отримані при виконанні деякого етапу, можуть зажадати змінити рішення, прийняті на одному з попередніх етапів. Тому ми вважаємо, що практика попереднього аналізу можливих результатів виконання наступних етапів може виявитися корисною при виконанні початкових етапів розробки. Пропоновану методологію варто розглядати як загальну схему, що дозволить підвищити загальну ефективність роботи з проектування баз даних.

Етапи логічного та фізичного проектування бази даних представлені з міркувань повноти пропонованої схеми, докладне їхнє обговорення ми проведемо на наступних заняттях.


Математические формулы. Шпаргалка для ЕГЭ с математики

Формулы сокращенного умножения

(а+b)2 = a2 + 2ab + b2

(а-b)2 = a2 – 2ab + b2

a2 – b2 = (a-b)(a+b)

a3 – b3 = (a-b)( a2 + ab + b2)

a3 + b3 = (a+b)( a2 – ab + b2)

(a + b)3 = a3 + 3a2b+ 3ab2+ b3

(a – b)3 = a3 – 3a2b+ 3ab2- b3

Свойства степеней

a0 = 1 (a≠0)

am/n = (a≥0, n ε N, m ε N)

a- r = 1/ a r (a>0, r ε Q)

m...

Русский язык и культура речи

перейти к оглавлению

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА

Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следующие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы) и сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы всегда состоят из более простых.

Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе...

законы диалектики

Основные законы диалектики.

1)Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон является «ядром» диалектики, т.к. определяет источник развития, отвечает на вопрос, почему оно происходит.

Содержание закона: источник движения и развития мира находится в нем самом, в порождаемых им противоречиях.

Противоречие – это взаимодействие противоположных сторон, свойств и тенденций в составе той или иной системы или между системами. Диалектическое противоречие есть только там, где...

Идеология

1.Идеология как социальный феномен, её сущность. Содержание идеологииСоциально-исторической системой представлений о мире стала идеология как система рационально- логического обоснования поведения людей, их ценностей, норм взаимоотношений, целей и т.д. Идеология как явление во многом сходна с религией и с наукой. От науки она восприняла доказательность и логичность своих постулатов, но, в отличие от науки, идеология призвана давать оценку явлениям действительности (что хорошо, что...