Iphone
shpora.me - незаменимый помощник для студентов и школьников, который позволяет быстро создавать и получать доступ к шпаргалкам или другим заметкам с любых устройств. В любое время. Абсолютно бесплатно. Зарегистрироватся | Войти

* данный блок не отображается зарегистрированым пользователям и на мобильных устройствах

Info -mike

Дайте означення вимірюванню

це процес отримання інформації, що полягає в порівнянні дослідним шляхом величин, що вимірюються та відомих величин, виконання необхідних логічних операцій та подання отриманої інформації в числовому вигляді.

це процес отримання інформації, за допомогою засобів контролю.

це процес отримання інформації, шляхом виконання необхідних логічних операцій та подання отриманої інформації в числовому вигляді.

це процес отримання інформації, що полягає у вимірюванні відомих величин, виконання необхідних логічних операцій та подання отриманої інформації в числовому вигляді.

 

Що таке фізична величина?

Це властивість, яка є загальною, спільною у кількісному відношенні для багатьох фізичних об’єктів, але в якісному відношенні індивідуальна для кожного з них.

Це властивість, яка є загальною, спільною у якісному відношенні для багатьох фізичних об’єктів, але в кількісному відношенні індивідуальна для кожного з них.

Це загальна фізична властивість для багатьох об’єктів.

Це фізична властивість об"єкту.

 

Які фізичні величини є пасивними?

Ємність, струм, опір.

Опір, ємність, потужність.

Індуктиінсть, заряд, ємність.

Ємність, опір, індуктивність.

 

Що є результатом вимірювання?

Значення похибки.

Похибка вимірювання (її межі).

Фізична величина.

Значення фізичної величини та похибка вимірювання.

Значення фізичної величини.

 

Що таке похибка вимірювання?

Відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини.

Межі вимірювання.

Відхилення результату вимірювання від значення фізичної величини.

Відхилення істиного значення вимірюваної величини від дійсного.

 

Що таке істинне значення фізичної величини?

Значення фізичної величини, що ідеальним чином відображає всі можливі властивості об’єкта.

Значення фізичної величини, що ідеальним чином відображає в кількісному відношенні відповідні властивості об’єкта.

Значення фізичної величини, яке можна визначити за допомогою засобів вимірювання.

Значення фізичної величини, що знайдене експериментальним шляхом.

 

Що таке дійсне значення фізичної величини?

Значення фізичної величини, що знайдене експериментальним шляхом, і може бути використане замість умовно істинного значення.

Значення фізичної величини, що знайдене за допомогою вимірювального приладу.

Значення фізичної величини, неможе бути знайдено за допомогою вимірювального приладу.

Значення фізичної величини, що знайдене експериментальним шляхом, і настільки наближається до істинного значення, що для даної мети може бути використане замість істинного значення.

 

Що таке точність вимірювання?

Це кількісна характеристика вимірювання, що характеризує близькість результатів вимірювання до виміряного значення фізичної величини.

Це позитивна якісна характеристика вимірювання, що характеризує близькість результатів вимірювання до дійсного значення вимірюваної величини.

Це позитивна кількісна характеристика вимірювання, що характеризує близькість результатів вимірювання до істиного значення вимірюваної величини.

Це позитивна якісна характеристика вимірювання, що характеризує близькість результатів вимірювання до істиного значення вимірюваної величини.

 

 

Що таке похибка результату вимірювання?

Це позитивна кількісна характеристика відхилення результату вимірювання від дійсного значення вимірюваної величини.

Це негативна кількісна характеристика відхилення результату вимірювання від виміряного значення величини.

Це негативна кількісна характеристика відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини.

Це негативна якісна характеристика відхилення результату вимірювання від істинного значення вимірюваної величини.

 

Що таке пряме вимірювання?

Це вимірювання, в якому значення однієї вимірюваної величин знаходять після обчислення за відомими залежностями.

Це вимірювання однієї величини, шляхом паралельного підключення вимірювального засобу у вимірювальному колі.

Це вимірювання однієї величини, значення якої знаходять безпосередньо (за показом відповідного засобу вимірювання).

Це вимірювання однієї величини, шляхом прямого, послідовного підключення вимірювального засобу у вимірювальному колі.

 

Що таке непряме вимірювання?

Це вимірювання, в якому значення однієї чи декількох вимірюваних величин знаходять після обчислення за відомими залежностями їх від декількох величин–аргументів, що отримуються прямими вимірюваннями.

Це вимірювання однієї величини, значення якої знаходять безпосередньо.

Це вимірювання, в якому значення однієї чи декількох вимірюваних величин знаходять після безпосереднього вимірювання (проведення декількох експериментів).

Це вимірювання однієї величини чи декількох вимірюваних величин шляхом паралельного підключення засобів вимірювання.

 

Що таке сукупні вимірювання?

Це непрямі вимірювання, в яких значення декількох одночасно вимірюваних різнорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують різні сполучення цих величин, які вимірюються прямо або опосередковано.

Це непрямі вимірювання, при яких значення однієї величини визначають за результатами прямих вимірювань інших величин, з якими вимірювана величина пов'язана функціональною залежністю.

Це непрямі вимірювання, в яких значення декількох одночасно вимірюваних однорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують різні сполучення цих величин, які вимірюються прямо або опосередковано.

Це прямі вимірювання, в яких значення декількох одночасно вимірюваних однорідних величин отримують розв'язанням рівнянь, що пов'язують різні сполучення цих величин, які вимірюються прямо або опосередковано.

 

Як класифікуються вимірювання в залежності від точності?

Технічні, робочі, контрольно-преревірочні.

Технічні, прецезійні, контрольно-преревірочні.

Еталонні, технічіні, точні.

Точні, неточні.

Прецезійні, електричні, неелектричні.

 

Що таке технічні вимірювання?

Це вимірювання технічними приладами.

Це такі вимірювання, похибка яких не повинна перевищувати деякого заданого значення.

Це такі вимірювання, рузультат яких має похибку яка визначається похибкою засобів вимірювання.

Це такі вимірювання, результат яких повинен мати максимально допустиму точність при існуючому рівні науки і техніки.

 

Як поділяються методи вимірювання?

Метод порівняння з мірою, метод порівняння з еталоном.

Метод безпосереднього оцінювання, метод сукупного оцінювання.

Метод безпосереднього оцінювання, метод сумісного оцінювання.

Метод безпосереднього оцінювання, метод порівняння з мірою.

Метод прямий, метод непрямий.

Метод прямий, метод зворотній.

 

Як класифікуються засоби вимірювання?

Аналогові та цифрові.

Інформаційно-вимірювальні системи, вимірювальні прилади.

Міри, вимірювальні перетворювачі, вимірювальні прилади, інформаційно-вимірювальні системи.

Засоби вимірювання електричних та неелектричних величин.

 

Що таке вимірювальний перетворювач?

Це перетворювач, який використовується при вимірюванні.

Це не є засіб вимірювання, а засіб перетворення.

Це вимірювальний прилад, що призначений для формування сигналу вимірювальної інформації у формі, яка зручна для передачі, але не піддається безпосередньому сприйняттю спостерігача.

Це засіб вимірювання, що призначений для формування сигналу вимірювальної інформації у формі, яка зручна для передачі, перетворення, обробки і зберігання, але не піддається безпосередньому сприйняттю спостерігача.

 

Що таке інформаційно-вимірювальна система?

Це засіб вимірювання, що являє собою сукупність технічних засобів. Такий засіб не має нормованих метрологічних характеристик але призначений для отримання вимірювальної інформації безпосередньо від об’єкта дослідження, подальшого її перетворення, збереження, обробки та відображення у формі зручній для сприйняття оператором або вводу в системи автоматичного управління.

Це вимірювальний прилад, що має метрологічні характеристики і може використовуватись під час процедур вимірювання як складова частина системи.

Це засіб вимірювання, що являє собою сукупність технічних засобів в блочно-модульному виконанні, що об’єднані єдиним алгоритмом функціонування. Такий засіб має нормовані метрологічні характеристики і призначена для отримання вимірювальної інформації безпосередньо від об’єкта дослідження, подальшого її перетворення, збереження, обробки та відображення у формі зручній для сприйняття оператором або вводу в системи автоматичного управління.

Система яка використовується для вимірювання інформації.

 

Що називають відліком?

Це деяке число на індикаторному пристрої.

Це число не іменоване, рівне верхній межі відлікового пристрою.

Це число не іменоване, рівне нижній межі відлікового пристрою.

Це число не іменоване, відраховане за відліковим пристроєм або одержане лічбою послідовних відміток – поділок.

 

Що таке стабільність засобу вимірювання?

Це якісна характеристика, яка вказує на незмінність його параметрів в часі.

Це чітке стабільне встановлення засобу вимірювання.

Це якісна характеристика, яка вказує на мінімально можливу зміну його параметрів в часі.

Це кількісна характеристика, яка вказує на незмінність його параметрів в часі.

 

Які є види статичних характеристик засобів вимірювання?

Градуювальна характеристика, функція перетворення, коефіцієнт перетворення, чутливість, поріг чутливості, похибки в статичному режимі.

Імпульсна перехідна функція, перехідна функція (характеристика).

Амплітудно-фазова характеристика, амплітудно-частотна характеристика, фазочастотна характеристика.

Градуювальна характеристика, фазочастотна характеристика, функція перетворення, коефіцієнт перетворення, чутливість, поріг чутливості.

Амплітудно-частотна характеристика, фазочастотна характеристика.

 

Які є види динамічних характеристик засобів вимірювання?

Імпульсна перехідна функція, перехідна функція (характеристика), амплітудно-частотна характеристика, фазочастотна характеристика.

Функція перетворення, коефіцієнт перетворення, чутливість, поріг чутливості.

Градуювальна характеристика, функція перетворення, коефіцієнт перетворення, чутливість, поріг чутливості.

Імпульсна перехідна функція, перехідна функція (характеристика).

Амплітудно-частотна характеристика, фазочастотна характеристика.

 

Які одиниці фізичних величин відносяться додаткових?

 • які не належать до похідних одиниць цієї системи.
 • які не належать ні до основних, ні до похідних одиниць цієї системи.
 • які не входять в цю систему.
 • які не належать до основних одиниць цієї системи.

 

Як поділяють вимірювання в залежності від форми вимірюваного сигналу?

 • Цифрові, лінійні.
 • Аналогові, цифро-аналогові.
 • Прямокутні, лінійні.
 • Аналогові, цифрові.

 

Як поділяється метод неодночасного порівняння?

 • Не поділяється.
 • Метод зіставлення, метод збігу.
 • Метод зрівноваження з регульованою мірою, диференційний метод, метод заміщення.
 • метод зіставлення, метод збігу, метод зрівноваження з регульованою мірою, диференційний метод, метод заміщення.

 

У чому поляга\є суть різницевого методу?

 • Це метод при якому невелика різниця між вимірюваною величиною і еталонною величиною, що виникає, вимірюється відповідним засобом вимірювання.
 • Це метод при якому не виникає різниця між вимірюваною величиною і еталонною величиною, що вимірюється відповідним засобом вимірювання.
 • Це метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням вихідних величин двох багатозначних нерегульованих мір з різними за значенням кроків, нульові позначки яких зсунуті між собою на деяку різницю.
 • Такого методу неіснує.

 

Що таке міра?

 • Це засіб вимірювання, що призначений для відтворення та збереження фізичної величини даного розміру.
 • Це прилад, що призначений для вимірювання.
 • Це не є засіб вимірювання.
 • Це засіб вимірювання, що призначений для збереження фізичної величини одиничного розміру.

 

Які бувають шкали?

 • Лінійні та нелінійні.
 • Аналог
 • ові та дискретні.
 • Цифрові та аналогові.
 • Рівномірні та нерівномірні.

 

Що таке чутливість?

 • Це відношення зміни вихідної величини засобу вимірювання до зміни вхідної величини, що її викликає.
 • Це найменше значення вимірюваної величини, яке може бути зареєстроване засобом вимірювання.
 • Це відношення значення в деякій довільній точці статичної характеристики до значення в нульовій точці цієї характеристики.

 

Що таке системи з розподіленими параметрами?

 • Це системи які описуються функціями однієї змінної.
 • Це системи які описуються функціями багатьох змінних.
 • Це системи параметри яких розподілені.
 • Це системи з багатьма параметрами.

 

В чому полягає різниця між скалярними та векторними величинами?

Скалярні величини мають лише значення.

Скалярні величини завжди є неполярними.

Скалярні векторні величини можуть бути полярними та неполярними.

Скалярні величини величини поряд із значенням мають напрям.

Скалярні величини мають значення і можуть мати як знак так і напрям.

Скалярні величини мають значення і можуть мати знак.

 

Як поділяється метод одночасного порівняння?

Метод зіставлення, метод збігу, метод зрівноваження з регульованою мірою, диференційний метод, метод заміщення.

Метод зіставлення, метод збігу.

Метод зрівноваження з регульованою мірою, диференційний метод, метод заміщення.

Не поділяється.

 

У чому полягяє суть методу подвійного збігу?

Такого методу неіснує.

Це метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням двох фізичних величин: вимірюваної та відтворюваної багатозначною нерегульованою мірою.

Це метод непрямого вимірювання з багаторазовим порівнянням двох фізичних величин: вимірюваної та відтворюваної багатозначною нерегульованою мірою.

Це метод супутного вимірювання з одноразовим порівнянням двох фізичних величин: вимірюваної та деякої відтворюваної багатозначною мірою.

 

Щотаке система одиниць фізичних величин?

Сукупність основних і похідних одиниць, що відноситься до деякої системи величин, яка утворена згідно з довільними принципами побудови систем одиниць.

Сукупність похідних одиниць, що відноситься до деякої системи величин, яка утворена згідно з прийнятими принципами побудови систем одиниць.

Сукупність основних і похідних одиниць, що відноситься до деякої системи величин, яка утворена згідно з прийнятими принципами побудови систем одиниць.

Сукупність основних одиниць, що відноситься до деякої системи величин, яка утворена згідно з прийнятими принципами побудови систем одиниць.

 

Чим відрізняються точні і еталонні вимірювання?

Точні вимірювання мають більшу похибку ніж еталлнні.

Точні вимірювання мають меншу похибку ніж еталонні.

нічим, це інша назва яку можна зустріти в літературі.

Точні вимірювання здійснюються лише точними вимірювальними приладами, а еталонні вимірювання використовуються лише для проведення вимірювальних операцій над еталонами.

 

В чому полягає різниця між статичними і динамічними вимірюваннями?

Немає ніякої різниці.

Статичні вимірювання проводяться тоді коли вихідний сигнал засобу вимірювання залишається незмінним протягом всього часу вимірювання, а динамічні - вихідний сигнал істотно змінюється за час вимірювання.

Динамічні вимірювання проводяться тоді коли вихідний сигнал засобу вимірювання залишається незмінним протягом всього часу вимірювання, а статичні - вихідний сигнал істотно змінюється за час вимірювання.

 

Як поділяється метод одночасного порівняння?

Метод зіставлення, метод збігу.

Не поділяється.

Метод зрівноваження з регульованою мірою, диференційний метод, метод заміщення.

Метод зіставлення, метод збігу, метод зрівноваження з регульованою мірою, диференційний метод, метод заміщення.

 

В чому полягає різниця між методом Ноніуса і методом одного збігу?

Різниці немає.

Це різні методи.

Метод Ноніуса це метод прямого вимірювання з одноразовим порівнянням вихідних величин двох багатозначних нерегульованих мір, а метод одного збігу - метод з багаторазовим порівнянням вихідних величин двох однозначних нерегульованих мір.

 

Що таке час встановлення?

Це час який характеризує швидкість вимірювання приладу зі стрілковим індекатором і іншими електоромеханічними типами індикаторних пристроїв.

Це час який характеризує швидкість встановлення приладу зі стрілковим індекатором і іншими електоромеханічними типами індикаторних пристроїв.

 

 


Политология. Универсальная шпаргалка

перейти к оглавлению

1. Место политологии среди гуманитарных наук

Политология развивается в тесном взаимодействии с другими гуманитарными науками. Их всех объединяет общий объект исследования — жизнь общества во всем многообразии ее конкретных проявлений.

Сегодня невозможно изучать сложные политические процессы, не учитывая взаимодействие общественных (гуманитарных) наук.

1) Политология тесно связана с экономикой. Экономика дает соответствующее обоснование реализации экономических...

Русский язык и культура речи

перейти к оглавлению

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА

Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следующие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы) и сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы всегда состоят из более простых.

Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе...

законы диалектики

Основные законы диалектики.

1)Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон является «ядром» диалектики, т.к. определяет источник развития, отвечает на вопрос, почему оно происходит.

Содержание закона: источник движения и развития мира находится в нем самом, в порождаемых им противоречиях.

Противоречие – это взаимодействие противоположных сторон, свойств и тенденций в составе той или иной системы или между системами. Диалектическое противоречие есть только там, где...

Идеология

1.Идеология как социальный феномен, её сущность. Содержание идеологииСоциально-исторической системой представлений о мире стала идеология как система рационально- логического обоснования поведения людей, их ценностей, норм взаимоотношений, целей и т.д. Идеология как явление во многом сходна с религией и с наукой. От науки она восприняла доказательность и логичность своих постулатов, но, в отличие от науки, идеология призвана давать оценку явлениям действительности (что хорошо, что...