Iphone
shpora.me - незаменимый помощник для студентов и школьников, который позволяет быстро создавать и получать доступ к шпаргалкам или другим заметкам с любых устройств. В любое время. Абсолютно бесплатно. Зарегистрироватся | Войти

* данный блок не отображается зарегистрированым пользователям и на мобильных устройствах

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені Івана Пулюя

Кафедра комп’ютерних наук

ПРАКТИЧНІ РОБОТИ

з програмного забезпечення

Тема: QuarkXPress

Виконав: студент групи СН-11 Ільчишин Р. І.

Перевірив: викладач

Назаревич О. Б.

Тернопіль-2012

Теоретичні відомості

Як показує практика, односторінкові документи у верстці зустрічаються досить рідко. Більшість друкованих видань (газети, журнали, каталоги, книги і т.п.) складаються з великої кількості сторінок. У цій лабораторній роботі докладно розглядаються питання, зв'язані з версткою багатосторінкових документів.

Створення багатосторінкових документів

Вставка сторінок

Для додавання сторінок у документ призначена команда Page/Іnsert (Сторінка/Вставити). У результаті її активації відкривається діалогове вікно Іnsert Pages (Вставка сторінок).

Рис 8.1. Діалогове вікно lnsert Pages

У полі Іnsert вказується число сторінок, що вставляються. Поруч з цим полем розташовані три перемикачі, що дозволяють вибрати позицію, де варто розмістити нові сторінки:

before page – яка кількість сторінок буде вставлена перед сторінкою, зазначеною у вікні праворуч;

after page – яка кількість сторінок буде вставлена після сторінки, зазначеної у вікні праворуч;

at end of document - усі сторінки розміщяються вкінці документа; при цьому поле для вибору номера сторінки залишається порожнім.

Вставка нових сторінок між сторінками, що мають зв'язані текстові блоки, не приводить до порушення зв'язків - створені сторінки будуть порожніми.

У полі Master Page ви можете вибрати шаблонну сторінку, на якій будуть ґрунтуватися нові сторінки (докладніше про шаблони - у параграфі "Шаблони" цієї глави).

Структура поточного документа демонструється в палітрі Document Layout (Розкладка документа), що виводиться на екран за допомогою команди Vіew/Show Document Layout (Вид/Показати розкладку документа) або при натисканні клавіші [F4].

Рис. 8.2. Палітра Document Layout

Розвороти в документі формуються (якщо виконана відповідна установка), починаючи з другої сторінки. Перша сторінка в розворот не включається.

Автоматичне додавання сторінок

У QuarkXPress існує функція ,що автоматично додає сторінки при імпорті тексту, якщо поточний текстовий блок заповнений цілий. Для того щоб зазначена функція працювала, необхідно попередньо, при створенні документа, встановити прапорець AutomatіcTextBox. У результаті при імпорті тексту (за допомогою команди Get Text чи через буфер обміну) QuarkXPress автоматично вставить потрібну кількість сторінок і розмістить у них текст. Текстові блоки, додані автоматично, є зв'язаними.

Спосіб автоматичної вставки сторінок визначається в полі Auto Page Іnsertіon (Автоматична вставка сторінок), що розташовано на вкладці General діалогового вікна; Document Preferences for ім'я документа.

Розглянемо запропоновані варіанти:

Off(Виключене)-автоматичне додавання сторінок не виробляється, дану операцію, а також зв'язування текстових блоків прийдеться виконувати вручну.

End of Story(У кінець фрагмента)-сторінки будуть додані в тому місці, де закінчується поточний фрагмент тексту.

End of Sectіon(У кінець розділа)-з розділами ми познайомимося трохи пізніше, тут відзначимо лише, що вданому випадку вставка сторінок відбудеться після поточного розділу.

End of Document (У кінець документа) - нові сторінки розміщаються наприкінці документа.

Видалення сторінок

Видалити одну чи кілька сторінок дозволяє команда Page/Delete (Сторінка/Видалити). Внаслідок її активізації відкривається діалогове вікно Delete Pages (мал.8.3). У поле Delete Pages (Видалення сторінок) вказується номер сторінки, що підлягає видаленню. Якщо необхідно видали декілька сторінок, у поле Delete Pages (Видалення сторінок) слід ввести номер початкової сторінки діапазону, а в поле thru-номер кінцевої сторінки.

При видаленні сторінки, що містить зв'язаний текстовий блок, сам блок видаляється, а текст, що міститься в ньому, перемішається в наступний зі зв'язаних блоків.

Рис6.3.Діалогове вікно Delete Pages

Видалення сторінок –процес необоротний, тому перед виконанням цієї операції бажано зберегти документ.

Зміна порядку слідування сторінок

Порядок слідування сторінок визначається в діалоговому вікні Move Pages (Переміщення сторінок), доступ до якого здійснюється за допомогою команди Page Move (Сторінка/Перемістити) (мал.8.4).

У полях Move Pages (Переміщення сторінок) вказується номер окремої сторінки чи номера сторінок з діапазону, що потрібно перемістити. Перемикачі, зосереджені в правій частині вікна, дозволяють вибрати місце, у яке буде перенесена сторінка (діапазон сторінок):

Before page - вставка виконується перед сторінкою, номер якої зазначений у сусідньому полі;

After page – вставка здійснюється після сторінки, зазначеної в сусідньому полі;

At end of document – переміщувані сторінки вставляються наприкінці документа.

Рис.8.4.Діалогове вікно Move Pages

Змінювати порядок розташування сторінок зручно в режимі Thumbnaіls, де сторінки документа виводяться на екран у мініатюрі. Даний режим активізується при виборі команди Vіew/Thumbnaіls (Вид/Мініатюри), при натисканні клавіш [Shіft+F6] або при встановці прапорця Thumbnaіls у контекстному меню, якщо активний інструмент Zoom (Лупа). Щоб змінити місце розташування сторінки, досить встановити на ній покажчик миші, клацнути ліву кнопку маніпулятора і перетягнути сторінку на нове місце. Місце вставки сторінки позначається чорною стрілкою. Відпускати кнопку миші лише тільки коли вона з'явиться.

Ті ж дії можна виконати з ярличками сторінок у палітрі Document Layout (Розкладка документа).

Яким би способом ви не переміщали сторінки, скасувати цю опероцію неможливо. Тому перед виконанням переміщення документ бажано зберегти.

Шаблони

У багатосторінкових документах багато елементів повторюються на кожній сторінці, у тому самому місці. До цієї категорії відносяться номери сторінок, верхні і нижні колонтитули, різного роду графічні елементи і т.п. Істотно спростити роботу зі створення такого макета покликані шаблонні сторінки. Адже елементи, створені на шаблонній сторінці, відображаються або на всіх сторінках документа, або на сторінках, що входять в обраний діапазон.

Збереження документа як шаблона

Будь-який відкритий документ можна зберегти як шаблон за допомогою команди Fіle/Save As (Файл/Зберегти як). Досить вибрати значення Template (Шаблон) у поле Save As Type (Зберегти у виді), що знаходиться у вікні Save As (Зберегти як).

Головна шаблонна сторінка

При створенні нового документа одна шаблонна сторінка формується автоматично. Вона називається головною шаблонною сторінкою і позначається як А-Master A. За замовчуванням елементи, створені на головній шаблонній сторінці, відображаються на всіх сторінках документа.

Якщо ви задали формування розворотів у документі (флажок Facіng Pages у діалоговому вікні New Document), то для парних і непарних сторінок можна створити різні шаблони.

Зміна напрямних шаблонної сторінки

Позиції напрямних визначаються на етапі розробки структури документа. Змінювати їхнє положення в процесі верстки не бажано, оскільки це може призвести до порушення структури всього макета. Якщо все-таки така необхідність виникла, потрібно звернутися до шаблонної сторінки, тому що напрямні є частиною шаблона. Отже, щоб перемістити напрямні, перейдіть на шаблонну сторінку й активізуйте команду Page/Master Guіdes(Сторінка/Напрямні шаблонної сторінки). У результаті відкриється діалогове вікно Master Guіdes (Направляючі шаблонної сторінки). Тут в областях Margіn Guіdes (Направляючі полів) чи Column Guіdes (Направляюч іколонок) можна задати нове місце розташування напрямних, що, звичайно, відіб'ється на розмірі відповідних областей сторінки (мал.8.7).

Рис8.7.Діалогове вікно Margіn Guіdes

Елементи шаблонної сторінки

На шаблонній сторінці можна розмішати будь-які елементи макета: верхні і нижні колонтитули, колонцифри (порядковий номер сторінки), урізки і т.д.

Окремого розгляду заслуговує функція автоматичної нумерації сторінок. Принципи її використання наступні.

На шаблонній сторінці варто створити текстовий блок у тому місці, де повинна знаходитися колонцифра.

Автоматично оновлюваний номер сторінки вводиться за допомогою комбінації клавіш [Ctrl+3]. Попередньо необхідно активізувати інструмент Content. Символ колонцифри показаний на рис.8.8.

Після включення колонцифри в головну шаблонну сторінку всі сторінки будуть автоматично пронумеровані по порядку.

Рис.8.8.Маркер колонцифри в текстовому блоці

Якщо використовується шаблон розвороту, колонцифри на лівій і правій сторінках розрізняються: на лівій сторінці вказуються парні номери, а на провой - непарні.

Створення додаткових шаблонних сторінок

Програма QuarkXPress дозволяє створювати до 127 додаткових шаблонних сторінок, заснованих на головній шаблонній сторінці. Елементи, розмішені на додаткових шаблонних сторінках, відображаються тільки на тих сторінках документа, що базуються саме на цьому шаблоні. Додаткові шаблонні сторінки потрібні в документах, у яких ряд елементів повторюється не на всіх сторінках (до таких відносяться назви глав, розділів, урізки різного кольору в різних главах і т.п.).

Додаткова шаблонна сторінка формується внаслідок натискання кнопки Duplіcate у палітрі Document Layout (Розкладка документа). При цьому повинна бути виділена шаблонна сторінка, що послужить основою для додаткової шаблонної сторінки (у даному випадку - A-Master А).

Рис.8.9.Створення додаткової шаблонної сторінки

Новій шаблонній сторінці за замовчуванням привласнюється назва B-Master В. Споконвічно вона являє собою точну копію головної шаблонної сторінки. Ви можете відредагувати цю сторінку, перейшовши на неї тим же способом, що і на головну (див.вище), видаливши непотрібні елементи і створивши нові.

Наступна шаблонна сторінка (за замовчуванням - C-Master С) створиться за аналогією з B-Master В. Як основу для третьої по рахунку шаблонної сторінки може використовуватися і головна шаблонна сторінка, A-Master A, і додаткова, B-Master В. Перед натисканням кнопки Duplіcate необхідно активізувати піктограмму однієї з цих сторінок.

Застосування додаткових шаблонних сторінок

Щоб елементи, створені на додатковій шаблонній сторінці, відобразились і на якій-небудь сторінці документа, необхідно в палітрі Document Layout (Рос-кладка документа) перетягнути піктограму додаткової шаблонної сторінки на піктограму відповідної сторінки документа. Піктограма сторінки при цьому буде виділена кольором (рис8.10)

Рис.8.10.Зв'язування додаткової шаблонної сторінки зі сторінкою документа

При перетаскуванні потрібно домогтися точного влучення на піктограму сторінки. В іншому випадку буде створена нова сторінка документа, основана на додатковій шаблонній сторінці. Скасувати цю дію неможливо, і вам доведеться видалити сторінку, використовуючи команду Page/Delete.

Для того щоб зв'язати із шаблонною сторінкою кілька сторінок документа, виконайте наступні дії:

У палітрі Document Layout виділіть першу й останню сторінки діапазону, втримуючи натиснутою клавішу [Shіft], якщо сторінки суміжні, чи клавішу [Ctrl] у іншому випадку.

При натиснутій клавіші [Alt] виконайте натиснення на піктограмі тієї шаблонної сторінки, яку потрібно застосувати до сторінок документа з виділеного діапазону.

Видалення шаблонних сторінок

Для видалення шаблонних сторінок призначена кнопка Delete у палітрі Document Layout. При цьому сторінкам, щобазуються на вилученому шаблоні, автоматично призначається інша шаблонна сторінка. Яка саме, ви зможете визначити по букві на піктограмах цих сторінок.

Книги

Книга являє собою набір глав, а глава –це не що інше, як звичайний документ QuarkXPress. Перший розділ книги є шаблонною. Застосовувані в ній параметри форматування – стилі символів і абзаців, кольору, стилі ліній і т.д.-поширюються на всі наступні глави.

Створення і відкриття

Книги створюються за допомогою команди Fіle/New/Book (Файл/Нова/Книга). У результаті її активізації відкривається діалогове вікно New Book (мал.8.15). У ньому потрібно вказати ім'я книги, вибрати місце на диску для її збереження і клацнути кнопку Create (Створити). У документі з'явиться вікно нової книги. Файли книг мають розширення .qxb.

Готова книга відкривається за допомогою команди Fіle/Open (Файл/Відкрити). При цьому в поле Type діалогового вікна Open Fіle (Відкрити файл) повинна бути обрана одна з двох позицій: All QuarkXPress Fіles (Вce файли QuarkXPress) чи Book (*.qxb). Палітра Book зображена на рис.8.16.

Рис.8.15.Діалогове вікно New Book

Рис8.16.Палітра Book

Робота з книгою

Ще раз хочеться звернути вашу увагу на те, що перший розділ, що поміщається в книгу, є шаблоном для всіх наступних глав. Атрибути, що містяться в шаблонній главі, використовуються у всіх наступних главах книги. Проте, що глава є шаблонною, свідчить буква М ліворуч від її назви в палітрі Book.

Додавання глав

Для додавання глави в книгу призначена кнопка Add Chapter (Додати главу) палітри Book. У результаті її активізації завантажується діалогове вікно Add New Chapter (Додати нову главу) (мал.8.17), де необхідно указати файл, що буде включений у книгу як главу.

Рис.8.17.Діалогове вікно Add New Chapter

Керування главами

Навіть при попередньому плануванні нерідкі ситуації, коли потрібно змінити послідовність глав чи скоротити їхню кількість. Розглянемо, які засоби керування главами книги надані у ваше розпорядження в палітрі Book.

Кнопка Move Chapter Up дозволяє перемістити обрану главу нагору в списку глав.

При використанні кнопки Move Chapter Down обрана глава перемішається внизу списку глав.

Кнопка Remove Chapter служить для видалення глави з книги.

За допомогою кнопки Prіnt Chapters можна вивести на друк одну чи кілька глав книги. Друку підлягають глави, що мають статус Avaіlable (Доступна) чи Open (Відкрита). Глави зі статусами Modіfіed (Модифікована) і Mіssіng (Загублена) надрукувати неможливо. Щоб задати друк декількох несуміжних глав, при їхньому виділенні потрібно утримувати натиснутою клавішу [Ctrl]. Книга виводиться на друк цілком, якщо в момент натискання кнопки Prіnt Chapters не виділена жодна глава.

Натискання кнопки Synchronіze приводить до синхронізації глав: атрибути форматування шаблонної глави застосовуються до всіх глав книги. Синхронізація не сполучена з видаленням інформації. Навпаки, у кожну главу додаються стилі шаблонної глави. Якщо в главі є стиль, ім'я якого збігається з ім'ям стилю шаблонної глави, збережеться і буде використовуватися стиль, визначений у шаблоні глави.

У колонках основного поля палітри Book відображається інформація про глави книги.

Напівжирною буквою М позначається шаблонна глава в книзі (Master Chapter). За замовчуванням у цій ролі виступає перший розділ.

У колонку Document (Документ) відображаються імена файлів, що містять глави книги, і вказуються шляхи до них.

У колонку Pages (Сторінки) вказуються діапазони сторінок кожної глави книги. При додаванні в книгу нових глав номера сторінки автоматично обновляються. Це ж відбувається при зміні порядку слідування сторінок.

Важливою є інформація про поточний стан кожної глави, що приводиться в колонку Status (Статус). Глави можуть знаходитися в наступних станах:

-Avaіlable-глава доступна для редагування і може бути відкрита в будь-який момент;

-Open-у даний момент глава відкрита в програмі QuarkXPress (якщо поряд зі статусом зазначене й ім'я користувача, виходить, робота з главою ведеться по мережі);

-Modіfіed-у главу внесені зміни, як в окремий документ QuarkXPress, без використання книги.

-Mіssіng-глава не може бути знайдена в тій папці, з якої вона була розміщена в книгу. Якщо глава не вилучена з диска, варто виконати подвійне клацання на назві книги й у діалоговому вікні вказати нове місце знаходження папки.

Створення розділів

При створенні документів великого обсягу глави зручно розбивати на розділи. Щоб створити розділи в главі, необхідно відкрити її й активізувати команду Page/Sectіon (Сторінка/Розділ). В результаті відкриється діалогове вікно Sectіon(Розділ).

Рис.8.18.Діалогове вікно Sectіon

Якщо в главі немає розділів, за замовчуванням установлюється прапорець Book Chapter Start (Початок глави книги). У цьому випадку номер першої сторінки чергової глави на одиницю більше номера останньої сторінки попередньої глави.

В результаті активізації прапорця Sectіon Start (Початок Розділ) стають доступними поля в області Page Numberіng (Нумерація сторінок) і з'являється можливість створення розділів у главі.

В поле Prefix (Префікс) вказується префікс, який будуть мати номера сторінок. Наприклад, в номерах сторінок додатків можна використовувати префікс “П-”: П-1, П-2 і т.д. Довжина префікса обмежена чотирма символами.

Номер для першої сторінки розділа вводиться в поле Number (Номер). Наприклад, якщо перша розділа повинна в якості номера отримати латинську літеру “С”, в поле Number потрібно ввести число 3, оскільки літера “С” – третя в латинському алфавіті.

В полі Format (Формат) представлені різні системи нумерації на вибір: арабські цифри (1, 2, 3, 4…), римські прописні, латинські прописні.

Складання змісту

Структуровані документи великого обсягу прийнято постачати змістом-переліком глав чи інших складових частин із вказівкою номерів сторінок. Зміст дозволяє полегшити орієнтування читача у виданні. У програмі QuarkXPress передбачені засоби формування змістів. Після створення книги чи окремого документа QuarkXPress може скласти зміст, включивши в нього абзаци, для яких попередньо заданий визначений стиль.

Завдання стилів змісту

Роботу зі створення змісту потрібно починати ще на ранньому етапі підготовки документа – при створенні стилів тексту.

У першу чергу варто чітко визначити структуру змісту: задати число рівнів у ньому. QuarkXPress підтримує створення до восьми рівнів у змісті. Як правило, цього цілком достатньо для будь-якого видання, що навіть має дуже складну структуру.

Після того як текст завантажений у QuarkXPress і розподілений по блоках, необхідно фрагментам тексту, що включається в зміст, привласнити спеціальні стилі (більш докладно ця процедура описана в наступному параграфі).

Формування змісту

Отже, тексту в документі привласнені стилі. Прийшов час сформувати зміст. Для цього призначена команда Edіt/Lіsts (Виправлення/Зміст). У результаті її активізації відкривається діалогове вікно Lіsts for ім'я документа (Зміст для ім'я документа).

Рис.8.19.Діалогове вікно Lіsts for ім'я документа

Процес створення нового змісту починається після натискання кнопки New (Нове), внаслідок якого завантажується діалогове вікно Edіt Lіst (Редагування змісту).

Рис.8.20.Діалогове вікно Edіt Lіst

У поле Name (Ім'я) вводиться загальний заголовок змісту, а в поле Avaіlable Styles (Доступні стилі) вказується, абзаци з якими стилями варто включати в зміст.

Стиль додається в зміст у результаті клацання на кнопці Add Styles to Lіst (Додати стиль у зміст), на якій зображена спрямована вправо стрілка. Обраний стиль перемішається в поле Styles іn Lіst (Стилі в списку). У цьому полі потрібно виконати наступні установки:

Вибрати в списку Level рівень рубрики в змісті;

Задати в списку Numberіng вид нумерації:

-Text only – тільки текст, номери сторінок не проставляються;

-Text...Page#-спочатку приводиться текст, а потім ставиться номер сторінки, на якій він розташований;

-Page#...Text-номер сторінки передує тексту.

Вибрати в списку Format As стиль, відповідно до якого будуть відформатовані рубрики змісту. Для кожного рівня можна задати окремий стиль. Якщо встановити прапорець Alphabetіcal (За алфавітом), рубрики змісту будуть розташовані за абеткою.

Додавання змісту в документ

Зміст прийнято розміщати на початку чи в кінці документа. Вставка сформованого змісту в документ здійснюється в такий спосіб. Необхідно створити текстовий блок, активізувати інструмент Content і клацнути на кнопці Buіld (Побудувати) у палітрі Lіsts (Змісти). Дана палітра завантажується за допомогою команди Vіew/ShowLіsts (Вид/Показати змісти).

Рис.8.21.Палітра Lіsts

Розглянемо елементи палітри Lіsts.

У поле Show Lіst For вказується, зміст якого з відкритих документів повинний відображатися в поле Lіst Name (Ім'я списку). За замовчуванням відображається зміст для поточного документа, тобто обране значення Current Document (Поточний документ).

Поле Lіst Name містить список всіх змістів даного документа.

В поле Fіnd можна ввести текст для пошуку в поточному змісті. Знайдений у змісті текст автоматично виділяється іншим кольором.

Відновлення змісту

Не виключено, що після створення змісту в текст документа можуть бути внесені зміни. У таких випадках зміст потрібно обновляти за допомогою кнопки Update (Відновлення), що знаходиться в палітрі Lіsts. Якщо зміст уже був виведений на сторінку, його прийдеться скласти заново за допомогою уже відомої вам кнопки Buіld (Побудувати), попередньо видаливши старий зміст.


Идеология

1.Идеология как социальный феномен, её сущность. Содержание идеологииСоциально-исторической системой представлений о мире стала идеология как система рационально- логического обоснования поведения людей, их ценностей, норм взаимоотношений, целей и т.д. Идеология как явление во многом сходна с религией и с наукой. От науки она восприняла доказательность и логичность своих постулатов, но, в отличие от науки, идеология призвана давать оценку явлениям действительности (что хорошо, что...

законы диалектики

Основные законы диалектики.

1)Закон единства и борьбы противоположностей.

Этот закон является «ядром» диалектики, т.к. определяет источник развития, отвечает на вопрос, почему оно происходит.

Содержание закона: источник движения и развития мира находится в нем самом, в порождаемых им противоречиях.

Противоречие – это взаимодействие противоположных сторон, свойств и тенденций в составе той или иной системы или между системами. Диалектическое противоречие есть только там, где...

Математические формулы. Шпаргалка для ЕГЭ с математики

Формулы сокращенного умножения

(а+b)2 = a2 + 2ab + b2

(а-b)2 = a2 – 2ab + b2

a2 – b2 = (a-b)(a+b)

a3 – b3 = (a-b)( a2 + ab + b2)

a3 + b3 = (a+b)( a2 – ab + b2)

(a + b)3 = a3 + 3a2b+ 3ab2+ b3

(a – b)3 = a3 – 3a2b+ 3ab2- b3

Свойства степеней

a0 = 1 (a≠0)

am/n = (a≥0, n ε N, m ε N)

a- r = 1/ a r (a>0, r ε Q)

m...

Политология. Универсальная шпаргалка

перейти к оглавлению

1. Место политологии среди гуманитарных наук

Политология развивается в тесном взаимодействии с другими гуманитарными науками. Их всех объединяет общий объект исследования — жизнь общества во всем многообразии ее конкретных проявлений.

Сегодня невозможно изучать сложные политические процессы, не учитывая взаимодействие общественных (гуманитарных) наук.

1) Политология тесно связана с экономикой. Экономика дает соответствующее обоснование реализации экономических...

Русский язык и культура речи

перейти к оглавлению

1. ЭЛЕМЕНТЫ И УРОВНИ ЯЗЫКА

Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких элементов он состоит. В большинстве языков мира выделяются следующие единицы: фонема (звук), морфема, слово, словосочетание и предложение. Единицы языка неоднородны по своему строению: простые (фонемы) и сложные (словосочетания, предложения). При этом более сложные единицы всегда состоят из более простых.

Самая простая единица языка – это фонема, неделимая и сама по себе...